JAK ORGANIZOWAĆ I PROWADZIĆ GIMNAZJALNE PROJEKTY EDUKACYJNE? PORADNIK DLA DYREKTORÓW, SZKOLNYCH ORGANIZATORÓW I OPIEKUNÓW PROJEKTÓW
Jacek Strzemieczny
Wyd. 1, s. 92, opr. miękka, 17,6x25,0 cm
Ośrodek Rozwoju Edukacji 2010

Poradnik to spojrzenie na metodę projektów i sposób ich realizacji w szkole będące sumą doświadczeń jego Autora - Jacka Strzemiecznego - i kierowanego przez niego Centrum Edukacji Obywatelskiej - instytucji, która od roku 1994 pomaga szkołom wprowadzać do swojej pracy projekty edukacyjne. Autor z pomocą doświadczonych liderów CEO: Alicji Pacewicz, Danuty Sterny i Katarzyny Sołtan-Młodożeniec przedstawił wskazówki pomocne w organizacji i prowadzeniu edukacyjnie wartościowych projektów, wskazując na szeroki zakres możliwości jakimi dysponuje dyrektor dostosowując sposoby organizacji i prowadzenia projektów edukacyjnych do występujących w szkole warunków, jej wielkości i zaawansowania kadry pedagogicznej w stosowaniu projektów edukacyjnych i aktywnych metod nauczania.

Opracowanie zawiera także opisy przykładowych, zrealizowanych już projektów, zwracając szczególną uwagę na to, że ich tematy to efekt podejmowania przez uczniów prób rozwiązywania ciekawych dla nich problemów.

Końcowa część publikacji to propozycje zapisów w prawie wewnątrzszkolnym, opracowane przez dyrektorów szkół mających duże doświadczenie w realizacji projektów.

Autorowi bardzo zależy, by wszyscy korzystający z poradników mieli na uwadze, że to tylko propozycje zmierzenia się przez szkoły z obowiązkiem realizacji projektu edukacyjnego, dlatego też wielokrotnie podkreśla fakultatywność opisywanych przez siebie działań szkoły, wskazuje rozwiązania alternatywne. celem realizowanych w szkołach projektów edukacyjnych ma być bowiem wyzwolenie uczniowskiej kreatywności i osiąganie satysfakcji z zespołowo wykonywanej pracy, a nie tworzenie i sztywne trzymanie się procedur, regulaminów i wzorów dokumentacji.

Rolą nauczyciela w projekcie edukacyjnym jest pomoc uczniom poprzez postawienie problemu – ciekawego i wartościowego z edukacyjnego punktu widzenia – albo zaproponowanie im rozwijającego zadania. Nauczyciel ma inspirować ich do myślenia i działania za pomocą odpowiedniej informacji zwrotnej i stawianych pytań. Czasami także, jeszcze przed rozpoczęciem przez uczniów samodzielnych działań, konieczne będzie dokonanie przez nauczyciela odpowiedniego wprowadzenia w problematykę projektu. Zadaniem nauczyciela jest również towarzyszenie uczniom na poszczególnych etapach pracy nad projektem, poprzez pomoc w poszukiwaniu sposobów rozwiązania postawionego problemu oraz w planowaniu działań, organizowaniu pracy zespołowej i końcowej prezentacji.

Jacek Strzemieczny

Publikacja była współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przygotowana jako jeden z rezultatów projektu systemowego pt. „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego”. Projekt realizowany był w latach 2010-2012 przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach Poddziałania 3.3.3. Priorytetu III.