Publikacja towarzysząca podręcznikowi KOSS. Zawiera scenariusze lekcji, z których każdy składa się z celów lekcji (cele wynikające z podstawy programowej zostały wyróżnione), metod i środków dydaktycznych oraz sposobu przeprowadzenia zajęć. Włączenie propozycji dodatkowych ćwiczeń oraz tych z „Zeszytu ćwiczeń KOSS” (oznaczone osobną ikonką) umożliwia pogłębienie, jak również poszerzenie wiadomości i umiejętności w zakresie wykraczającym poza wymogi podstawy programowej.

Program nauczania przeznaczony do nauczania wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej. To zmodyfikowana – zgodnie z założeniami podstawy programowej – wersja programu nauczania edukacji obywatelskiej obecnego w polskich szkołach od 1995 roku. Uwzględnia wszystkie wymieniane w podstawie programowej cele kształcenia ogólnego (wymagania ogólne) i treści nauczania (wymagania szczegółowe). Program KOSS może być realizowany w klasie ósmej w wymiarze dwóch godzin tygodniowo.

Niezwykle przydatny materiał przy realizacji programu nauczania KOSS. Proponowany plan można dowolnie modyfikować do własnych warunków pracy oraz potrzeb i możliwości uczniów. Zawiera obok tematu lekcji numeryczne oznaczenie treści szczegółowych z podstawy programowej oraz planowane osiągnięcia uczniów. 

Od starannie opracowanego planu dydaktycznego zależy dobra organizacja zajęć w danym roku szkolnym. Proponowany rozkład materiału ma na celu pomóc nauczycielowi w zaplanowaniu pracy. Zawiera tematy lekcji KOSS oraz liczbę godzin przeznaczonych na jego realizację.

Są trzy podstawowe zalety programu przygotowanego przez CEO. Po pierwsze: autorzy programu odwołują się do aktywnych metod pracy uczniów. Tego rodzaju metody sprzyjają głębszemu zaangażowaniu uczniów, a przy tym służą bardziej partnerskim relacjom uczeń – nauczyciel. Po drugie: nacisk pada na te metody, które przyczyniają się do współpracy samych uczniów. Po trzecie: bardzo wysoko oceniam sam program zajęć. Dr hab. Paweł Śpiewak, Uniwersytet Warszawski.

Na wyróżnienie zasługuje warstwa aktywizująca podręcznika. Dzięki temu podręcznikowi możliwe jest nabycie postaw i umiejętności obywatelskich. Logiczna konstrukcja, adekwatna do treści szata graficzna, odpowiedni do podstawy programowej układ treści. Prof. dr hab. Roman Bäcker, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.