PRZEWODNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI I NAUCZYCIELEK W PROGRAMIE „EDUKACJA O POLITYCE”
Autorzy: Anna Samel, Jędrzej Witkowski
Wyd. 1, s. 52, opr. miękka, ISBN: 978-83-65457-67-7
Centrum Edukacji Obywatelskiej, Warszawa 2018
Program „Edukacja o polityce” finansowany jest ze środków Ambasady Stanów Zjednoczonych.

 

[ze wstępu]

Szanowne Nauczycielki i Szanowni Nauczyciele,

Program „Edukacja o polityce” powstał w 2017 roku jako odpowiedź na nasilającą się potrzebę tworzenia w polskich szkołach przestrzeni do dyskusji o polityce, podczas których uczniowie i uczennice otwierają się na poglądy odmienne od swoich, przyjmują je z szacunkiem i wspólnie poszukują kompromisowego rozwiązania danego problemu. (…)

Europejskie i amerykańskie badania oraz doświadczenie wielu instytucji edukacyjnych dowodzą, że udział w szkolnych zajęciach z zakresu edukacji obywatelskiej, podczas których młodzi dyskutują na tematy polityczne, stanowi katalizator do prowadzenia podobnych rozmów z rodzicami i rówieśnikami po szkole i powoduje wzmożoną potrzebę pozyskiwania informacji i wiedzy o świecie współczesnym. W efekcie sprzyja to krystalizowaniu się poglądów politycznych młodych ludzi, zachęca młodych do aktywniejszego uczestnictwa w życiu publicznym i zwiększa prawdopodobieństwo ich udziału w wyborach.

Szkoły są w naszym przekonaniu znakomitym środowiskiem do uczenia się demokracji, ponieważ dają uczniom i uczennicom możliwość poznania znaczenie szerszego wachlarza poglądów i opinii o polityce, niż w ich własnych domach czy sąsiedztwach. To właśnie w szkołach młodzi przebywają w zróżnicowanym otoczeniu, w którym mają szansę usłyszeć stanowiska inne niż ich własne i rozmawiać na ten temat z poszanowaniem dla różnorodności opinii i poglądów.

W imieniu Centrum Edukacji Obywatelskiej zapraszamy do prowadzenia w szkole edukacji o polityce. Rozumiemy ją tutaj jako część edukacji obywatelskiej, która ułatwia młodemu człowiekowi zrozumienie polityki i wyrobienie sobie własnego zdania na istotne kwestie dotyczące życia publicznego. W programie „Edukacja o polityce” zachęcamy do prowadzenia otwartych dyskusji z uczniami i uczennicami na kontrowersyjne tematy istotne w dyskursie publicznym.

Program CEO:

  • tłumaczy, czym jest polityka;
  • umożliwia uczennicom i uczniom zdobycie rzetelnych informacji na wybrane tematy dotyczące życia publicznego;
  • zapoznaje ich z opiniami na te tematy formułowanymi przez ekspertów z różnych środowisk ideowych i polityków z różnych partii politycznych;
  • uczy ich analizy materiałów źródłowych i przekazów medialnych;
  • ułatwia uczniom i uczennicom określenie własnych poglądów w stosunku do omawianego zagadnienia;
  • zachęca ich do otwartości na poglądy innych i poszukiwania kompromisowego stanowiska w danych kwestiach.

W programie „Edukacja o polityce” proponujemy skorzystanie z gotowych scenariuszy zajęć poruszających kontrowersyjne tematy polityczne, wywołujących dyskusję na ten temat między uczennicami i uczniami z poszanowaniem dla różnych poglądów i wymagających poszukiwania wspólnych, kompromisowych stanowisk.

W niniejszym przewodniku:

  • tłumaczymy, czym jest edukacja o polityce i dlaczego warto zajmować się nią w szkole,
  • wyjaśniamy, jak wybierać tematy do dyskusji;
  • prezentujemy konkretne narzędzia i metody prowadzenia dyskusji z uczennicami i uczniami na tematy polityczne;
  • podpowiadamy nauczycielom i nauczycielkom, jak odpowiedzieć na wyzwania pojawiające się podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji o polityce.

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz włączania uczniów i uczennic w sferę publicznych dyskusji na tematy polityczne.

 

Jędrzej Witkowski

Dyrektor programowy
Centrum Edukacji Obywatelskiej