Test z prostymi zadaniami, weryfikujący poziom zdobytej wiedzy i umiejętności po pierwszym dziale Komunikacja i współdziałanie”. Do testu załączono klucz odpowiedzi (PDF).

 

 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

1. „Człowiek jest istotą społeczną” to słowa greckiego filozofa:
a) Demokryta
b) Platona
c) Arystotelesa
d) Kartezjusza.

2. Przykładem zbiorowości są:
a) członkowie partii politycznej
b) uczniowie w klasie
c) przyjaciele na wspólnej wycieczce
d) pasażerowie w autobusie.

3. Grupa społeczna, której członków łączą silne i trwałe więzi emocjonalne, to:
a) wspólnota,
b) zbiorowość
c) kategoria społeczna
d) społeczeństwo.

4. Duża społeczność, która żyje na określonym obszarze, wyodrębnionym np. przez granice państwowe, nazywana jest:
a) zbiorowością
b) wspólnotą szkolną
c) grupą
d) społeczeństwem.

5. Zespół społecznych oczekiwań wobec jednostki, a także przypisywanych jej obowiązków i przywilejów wynikających z zajmowanej pozycji w grupie lub społeczeństwie to:
a) status społeczny
b) rola społeczna
c) przywilej
d) odpowiedzialność.

6. Przykładem potrzeby samoaktualizacji jest:
a) potrzeba porządku
b) potrzeba własnego rozwoju
c) potrzeba akceptacji
d) potrzeba snu. 

7. Określenia „swoi” używamy najczęściej w stosunku do ludzi, którzy:
a) nie należą do naszej grupy
b) nigdy się nie mylą
c) wzbudzają nasze zaufanie i z którymi czujemy solidarność
d) zawsze muszą postawić na swoim.

8. Poszanowanie prawa innych ludzi do odmiennych poglądów, wierzeń, upodobań oraz stylu życia to:
a) konformizm
b) lojalność
c) tolerancja
d) dominacja.

9. „Być odpowiedzialnym” oznacza „odpowiadać za powierzone nam zadania i...”:
a) ponosić konsekwencje za swoje czyny
b) nie ponosić konsekwencji za swoje czyny
c) zrealizować chociaż ich część
d) jak najszybciej zrzucić odpowiedzialność na innych.

10. Lekarski obowiązek ratowania zdrowia i życia pacjenta wynika przede wszystkim z:
a) norm religijnych
b) norm obyczajowych
c) wykonywanego zawodu
d) pełnionej funkcji.

11. Skuteczne komunikowanie zachodzi wówczas, gdy:
a) odbiorca przekazuje informacje nadawcy
b) nadawca i odbiorca spotykają się razem
c) odbiorca rozumie informacje zgodnie z intencją nadawcy
d) odbiorca stara się słuchać, ale nie rozumie informacji zgodnie z intencją nadawcy.

12. Do podstawowych umiejętności komunikowania się zaliczamy:
a) umiejętność obsługi internetu
b) precyzyjne wysławianie się
c) biegłe pisanie na komputerze
d) umiejętność pisania SMS-ów.

13. Zdanie: „Wiedza o społeczeństwie to najbardziej przyjazny uczniom przedmiot w szkole” jest :
a) faktem
b) opinią
c) normą uniwersalną
d) normą prawną.

14. Zmierzając do skutecznego komunikowania się, powinniśmy przede wszystkim:
a) zadawać tendencyjne pytania
b) jasno i zwięźle formułować pytania
c) wszystko zawrzeć w jednym pytaniu
d) sugerować odpowiedź w pytaniach.

15. Skutecznym sposobem prezentacji własnej osoby jest powiedzenie, że:
a) „jestem fantastyczny” 
b) „do niczego się nie nadaję”
c) „wiem dużo z historii najnowszej i mogę ci pomóc w nauce”
d) „znam osobiście wielu popularnych piosenkarzy”.

16. Przykładem grupy zadaniowej jest:
a) grupa uczniów przygotowująca wycieczkę szkolną
b) rodzina Kowalskich
c) zespół szkół zawodowych
d) naród.

17. Podczas realizacji wspólnego projektu przez grupę najważniejszą rolę odgrywa:
a) współpraca
b) współzawodnictwo
c) ustępstwo na rzecz innych
d) krytyka innych.

18. Ktoś, kto w grupie nie chce podporządkować się decyzjom szefa lub całej grupy, pełni przede wszystkim rolę:
a) eksperta
b) kozła ofiarnego
c) buntownika
d) sierotki.

19. Sposób rozwiązania konfliktu, w którym w dojściu do ugody pomaga stronom bezstronna osoba, to:
a) lobbing
b) kompromis
c) mediacja
d) koalicja.

20. Porozumienie, osiągnięte między stronami w wyniku dyskusji i stopniowego uzgadniania stanowisk, to: 
a) rozwiązanie
b) licytacja
c) głosowanie
d) konsensus.

21. Przedłużająca się niezgoda, zatarg między co najmniej dwiema osobami, które mają sprzeczne interesy, potrzeby, cele i wartości, to:
a) odrzucenie
b) wyparcie
c) opór
d) konflikt.

22. Podpisanie porozumień sierpniowych w Gdańsku odbyło się 31 sierpnia:
a) 1970 roku
b) 1980 roku
c) 1981 roku
d) 1989 roku.

23. Premierem pierwszego niekomunistycznego rządu w 1989 roku został:
a) Lech Wałęsa
b) Wojciech Jaruzelski
c) Aleksander Kwaśniewski
d) Tadeusz Mazowiecki.

24. Sposób osiągnięcia porozumienia przez strony (np. upoważnionych przedstawicieli dwu lub większej liczby organizacji), które mają sprzeczne interesy, satysfakcjonujący wszystkich uczestników sporu, określany jest jako:
a) negocjacje
b) mediacje
c) dyskusja
d) opinia.

25. Technika pracy w grupie, znana z lekcji WOS-u, polegająca na wymyślaniu przez każdego członka własnych propozycji i poddawaniu ich dyskusji na forum grupy, to:
a) burza mózgów
b) drzewo decyzje
c) debata
d) akwarium.

26. W dyskusji nie powinniśmy:
a) mówić spokojnie i używać zrozumiałego języka
b) mówić krótko i na temat
c) przerywać wypowiedzi innych
d) jasno formułować swojego zdania.

27. Na poparcie swojego stanowiska w dyskusji przedstawiamy:
a) argumenty
b) podanie
c) protokoły rozbieżności
d) tylko dylematy.

28. Sposób podejmowania decyzji w grupie, gdzie liczy się głos każdej osoby, to:
a) decyzja lidera
b) głosowanie
c) decyzja jednoosobowa
d) konsensus.

29. Przykładem zachowania asertywnego jest, gdy ktoś mówi:
a) „Mam swoje prawa: mogę się zgodzić i mogę odmówić, nawet jeśli ci na czymś zależy. Zaakceptuję też twoją zgodę lub niezgodę” 
b) „To i tak bez znaczenia, co ja o tym sądzę”
c) „Tak to jest: zwycięzca może być jeden i tak się składa, że ja umiem wygrywać”
d) „Wy nie dbacie o mnie, to ja nie zadbam o was i zobaczycie, czyje będzie na wierzchu. Jeszcze mnie docenicie!”

30. Przedłużający się zatarg między dwiema osobami lub większą liczbą osób, to przykład konfliktu:
a) globalnego
b) międzynarodowego
c) wewnętrznego
d) interpersonalnego.

 

Opracowano na podstawie:

KOSS. Zadania i krzyżówki. Cz. 1 i 2
Wybór i opracowanie Urszula Małek 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN  978-83-89623-58-4
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2011