Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji drugiego działu „W rodzinie i w szkole”. Do testu załączono klucz odpowiedzi (PDF).

 

 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

1. Grupa, do której należymy od urodzenia, to:
a) szkoła
b) rodzina
c) klasa w szkole
d) grono przyjaciół.

2. W tradycyjnym modelu rodziny materialne podstawy jej bytu były zapewniane przez:
a) ojca
b) dzieci
c) matkę
d) rodziców.
 

3. Małą rodzinę, zwaną również nuklearną, tworzą:
a) rodzice, dzieci, znajomi rodziców
b) rodzice i dzieci
c) rodzice, dzieci i dziadkowie
d) tylko dzieci.
 

4. Krewny to:
a) współmałżonek
b) mąż siostry dziadka
c) szwagier
d) brat.
 

5. Budżet domowy to:
a) plan finansowy, który składa się tylko z dochodów
b) tylko zestawienie planowanych wydatków
c) tylko te środki pieniężne, które mamy w danej chwili w portfelu
d) zestawienie planowanych dochodów i wydatków gospodarstwa domowego.
 

6. Do dochodów gospodarstwa domowego nie zalicza się:
a) wynagrodzenia za pracę
b) rat spłacanego kredytu
c) odsetek lokat bankowych
d) zasiłków dla bezrobotnych.

7. Zrównoważony budżet domowy charakteryzuje się tym, że:
a) nie można zaplanować wydatków
b) wydatki są kształtowane dowolnie
c) wydatki są równe kosztom
d) wydatki są różne dochodom.
 

8. Wydatki w budżecie to inaczej:
a) dochody
b) cele
c) koszty
d) przychody.
 

9. W przeciętnych wydatkach gospodarstw domowych w Polsce najwięcej środków jest przeznaczanych na:
a) rekreację i kulturę
b) edukację
c) obuwie i odzież
d) użytkowanie mieszkania i nośniki energii.
 

10. Kredyt przeznaczony na sfinansowanie wydatków, np. zakup telewizora lub samochodu, to:
a) kredyt konsumpcyjny
b) kredyt hipoteczny
c) kredyt lombardowy
d) kredyt odnawialny.
 

11. Pożyczki może udzielić:
a) zarówno osoba fizyczna, jak i instytucja
b) tylko osoba fizyczna
c) wyłącznie bank
d) urząd skarbowy.
 

12. Szkoły publiczne finansowane są z budżetu państwa w formie:
a) podatku
b) subwencji
c) akcyzy
d) opłaty skarbowej.
 

13. Ostateczna decyzja o budowie sali gimnastycznej w szkole publicznej, która jest prowadzona przez gminę, należy do:
a) Prezydenta RP i jego kancelarii
b) władz lokalnych
c) wojewody i jego urzędników
d) samorządu uczniowskiego i rodziców.
 

14. Społeczność szkolną tworzą:
a) nauczyciele i uczniowie
b) nauczyciele
c) uczniowie
d) uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 

15. Samorząd uczniowski w szkole to:
a) przewodniczący samorządu uczniowskiego, jego zastępca, skarbnik i sekretarz
b) nauczyciele i uczniowie
c) uczniowie najstarszych klas
d) wszyscy uczniowie szkoły.
 

16. Zadaniem samorządu uczniowskiego nie jest:
a) współorganizowanie życia kulturalnego szkoły
b) obrona praw pojedynczych uczniów
c) wybór swojego opiekuna
d) dokonanie zatwierdzenia klasyfikacji uczniów szkoły na koniec roku szkolnego.
 

17. Obowiązek zbierania składek od uczniów przez skarbnika klasowego ma swoje źródło w:
a) wykonywanym przez jego/jej rodziców zawodzie
b) byciu uczniem/uczennicą
c) tradycji
d) pełnionej funkcji.
 

18. W Polsce każdy ma prawo do nauki, a nauka jest obowiązkowa do:
a) ukończenia szkoły podstawowej
b) 16 roku życia
c) 18 roku życia
d) ukończenia liceum.
 

19. Biorąc pod uwagę wykonywany zawód oraz styl życia, współcześnie mówimy o:
a) robotnikach, chłopach i szlachcie
b) ​inteligencji, prywatnych przedsiębiorcach, robotnikach i chłopach (rolnikach)
c) inteligencji, chłopach i robotnikach
d) rzemieślnikach, szlachcie i chłopach.

20 Główne czynniki, które różnicują ludzi pod względem pozycji społeczne, to:
a) majątek, władza, prestiż
b) urodzenie i liczba rodzeństwa
c) tylko wielkość rodziny
d) tylko szkoła, do której uczęszcza młody człowiek.
 

21. Wykluczenie społeczne może nastąpić m.in. z powodu:
a) braku pracy i niskiego wykształcenia
b) posiadania wiedzy i umiejętności poszukiwanych przez pracodawców
c) posiadania kwalifikacji, które są obecnie pożądane na rynku pracy
d) dobrze płatnej pracy.
 

22. Prawa ucznia są regulowane przede wszystkim w:
a) Kodeksie karnym
b) Kodeksie cywilnym
c) Kodeksie pracy
d) Konwencji o prawach dziecka oraz ustawie o systemie oświaty.
 

23. Wśród podanych niżej aktów aktem prawa wewnętrznego szkoły, odnoszącym się do uprawnień ucznia, jest:
a) Ustawa o systemie oświaty
b) Konstytucja RP
c) Statut konkretnej szkoły
d) Konwencja o prawach dziecka.
 

24. Do kompetencji dyrektora szkoły należy m.in.:
a) uchwalanie statutu szkoły
b) opiniowanie planu finansowego szkoły
c) kierowanie działalnością szkoły na zewnątrz
d) zatwierdzanie planu pracy szkoły.
 

25. Obowiązek prowadzenia publicznej szkoły podstawowej spoczywa na:
a) państwie
b) powiecie
c) gminie
d) województwie.
 

26. Planując swoją karierę zawodową, młody człowiek powinien brać pod uwagę, przede wszystkim:
a) własne zdolności i marzenia o przyszłości
b) własne marzenia i obecny popyt na pracowników na lokalnym rynku pracy
c) własne zdolności, pasje oraz przewidywania dotyczące sytuacji na różnych rynkach pracy
d) wyłącznie zapotrzebowanie na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

 

Opracowano na podstawie:

KOSS. Zadania i krzyżówki. Cz. 1 i 2
Wybór i opracowanie Urszula Małek 
Wyd. 1, s. 224, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN  978-83-89623-58-4
Centrum Edukacji Obywatelskiej 2011