Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji drugiego działu „Małe ojczyzny i wspólne państwo”. Do testu załączono klucz odpowiedzi (PDF).

 

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź.

1. Samorząd gminny przywrócono w Polsce w roku:
a) 1989
b) 1990
c) 1998
d) 1999.

 

2. W Polsce obowiązuje podział terytorialny kraju na:
a) gminy, powiaty i województwa (trójstopniowy)
b) gminy i powiaty (dwustopniowy)
c) gminy i województwa (dwustopniowy)
d) województwa (jednostopniowy).

 

3. Wspólnotę samorządową tworzą:
a) pełnoletni mieszkańcy gminy
b) wszyscy mieszkańcy gminy, w tym dzieci i młodzież
c) władze gminy
d) osoby zatrudnione w danej gminie na umowę o pracę.

 

4. Organami powiatu są:
a) rada powiatu i wybierany przez nią wojewoda
b) rada gminy i zarząd
c) rada powiatu i wybierany przez nią zarząd ze starostą na czele
d) sejmik i wybierany przez nią zarząd ze starostą na czele.

 

5. Od 1999 roku Polska dzieli się na:
a) 15 województw
b) 16 województw
c) 17 województw
d) 18 województw.

 

6. Samorząd województwa ma dwa organy i są to:
a) sejmik województwa i zarząd
b) rada województwa i zarząd
c) wojewoda i marszałek województwa
d) rada gminy i zarząd.

 

7. Wojewoda jest przedstawicielem:
a) samorządu
b) prezydenta RP
c) rządu
d) ministra spraw wewnętrznych i administracji.

 

8. Kadencja wójta, burmistrza i prezydenta miasta wynosi:
a) 2 lata
b) 3 lata
c) 4 lata
d) 5 lat.

 

9. Duża, niesformalizowana grupa społeczna związana wspólną tradycją, kulturą i historią, której członkowie najczęściej posługują się jednym językiem i mają wspólne pochodzenie, to:
a) zbiorowość
b) wspólnota
c) naród
d) sekta.

 

10. Przykładem państwa wielonarodowego jest:
a) Finlandia
b) Polska
c) Wielka Brytania
d) Japonia.

 

11. Niechęć i wrogość wobec obcych, szczególnie wobec innych narodów, jest określana jako:
a) nacjonalizm
b) ksenofobia
c) internacjonalizm
d) kosmopolityzm.

 

12. Grupa ludzi, która różni się od pozostałych mieszkańców danego państwa pochodzeniem narodowym, językiem, kulturą i religią, jest określana jako:
a) naród
b) mniejszość religijna
c) diaspora
d) mniejszość narodowa.

 

13. Liczebność mniejszości narodowych w Polsce szacuje się w przybliżeniu na:
a) 10 mln
b) 800 tys.
c) 100 tys.
d) 5 tys.

 

14. Trzy największe mniejszości narodowe zamieszkujące obszar Polski to:
a) Rosjanie, Niemcy, Francuzi
b) Niemcy, Białorusini, Ukraińcy
c) Litwini, Anglicy, Czesi
d) Czesi, Słowacy, Białorusini.

 

15. Funkcjonujący w świadomości społecznej utarty, schematyczny obraz rzeczywistości, odnoszący się m.in. do innych ludzi, to:
a) nacjonalizm
b) ksenofobia
c) stereotyp
d) rasizm.

 

16. Mniejszością etniczną zamieszkującą terytorium Polski nie są:
a) Kaszubi
b) Romowie
c) Niemcy
d) Łemkowie.

 

17. Organizacja, której członkowie w 1995 roku uchwalili tzw. konwencję ramową o ochronie mniejszości narodowych, to:
a) Organizacja Narodów Zjednoczonych
b) Rada Europy 
c) Parlament Europejski
d) Sojusz Północnoatlantycki.

 

18. Postawa społeczno-polityczna oparta na miłości do własnego kraju i jego tradycji, połączona z szacunkiem do innych narodów, jest określana jako:
a) nacjonalizm
b) szowinizm
c) rasizm
d) patriotyzm.

 

19. Liczebność Polonii na świecie szacuje się na:
a) około 50 mln
b) około 25 mln
c) około 15 mln
d) około 1 mln.

 

20. Największe skupisko Polonii na świecie występuje w:
a) Kanadzie
b) Rosji
c) Brazylii
d) USA.

 

21. Największa organizacja polonijna w USA to:
a) Senat Polonii Amerykańskiej
b) Kongres Polonii Amerykańskiej
c) Biblioteka Polska
d) Związek Polaków w USA.

 

22. W Europie – poza Polską – najwięcej Polaków mieszka na terytorium:
a) Litwy
b) Irlandii
c) Niemiec
d) Ukrainy.

 

23. Twórcą narodowego socjalizmu (nazizmu), ruchu politycznego w Niemczech po I wojnie światowej, jest:
a) Paul von Hindenburg
b) Adolf Hitler
c) Rudolf Hess
d) Heinrich Himmler.

 

24. Zbrodnie ludobójstwa oraz zbrodnie wojenne osądza:
a) Międzynarodowy Trybunał Praw Człowieka
b) Rada Bezpieczeństwa ONZ
c) Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze
d) Trybunał Sprawiedliwości w Hadze.

 

25. Termin określający wymordowanie europejskich Żydów w latach II wojny światowej to:
a) noc kryształowa
b) dżihad
c) Holokaust
d) Holocen.

 

26. Miejsca przymusowej izolacji ludności żydowskiej, tworzone przez władze niemieckie na okupowanych przez III Rzeszę ziemiach Polski i ZSRR w latach 1939–1944, to:
a) obóz
b) getto
c) miejsce odosobnienia
d) osiedle.

 

27. Nazwa stowarzyszenia, które skupia osoby pochodzenia żydowskiego ocalałe od Zagłady w II wojnie światowej, brzmi:
a) Stowarzyszenie „Dzieci Niczyje”
b) Stowarzyszenie „Nasz Dom”
c) Stowarzyszenie Dzieci
d) Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu”.

 

28. Konspiracyjna organizacja społeczna pomagająca Żydom założona w 1942 roku przy Delegaturze Rządu RP na Kraj, to:
a) Rada Pomocy Żydom, kryptonim „Żegota”
b) Pomoc Żydom
c) Rada Pomocy
d) Polska Pomoc.

 

29. Tytuł honorowy, przyznawany przez Instytut Yad Vashem w Jerozolimie instytucjom i osobom bezinteresownie ratującym Żydów w czasie II wojny światowej, to:
a) Sprawiedliwy Człowiek
b) Sprawiedliwy Obywatel
c) Sprawiedliwy wśród Ludzi Świata
d) Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

 

30. Naród, który nie ma własnego państwa, to:
a) Serbowie
b) Etiopczycy
c) Łotysze
d) Baskowie.