Test z prostymi zadaniami, służący diagnozowaniu umiejętności i wiedzy uczniów po realizacji siódmego działu „Państwo demokratyczne”. Do testu załączono klucz odpowiedzi (PDF).

 

Zaznacz prawidłową odpowiedź.

1) Wybory do Sejmu RP są:

a) powszechne, równe i odbywają się w głosowaniu jawnym

b) powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i odbywają się w głosowaniu
     tajnym

c) pośrednie, równe, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym

d) powszechne, równe, większościowe i odbywają się w głosowaniu tajnym.
 

2) Kadencja Sejmu i Senatu RP wynosi:

a) 2 lata

b) 3 lata

c) 4 lata

d) 5 lat.
 

3) Do Sejmu może być wybrany obywatel polski, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył:

a) 18 lat

b) 21 lat

c) 30 lat

d) 35 lat.
 

4) Do kompetencji Prezydenta RP nie należy:

a) inicjatywa ustawodawcza (występowanie z projektami ustaw)

b) nadawanie odznaczeń

c) kierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy przyjętej przez Sejm w celu zbadania
    jej zgodności z konstytucją

d) uchwalanie ustaw.
 

5) Warunkiem wejścia ustawy w życie jest:

a) ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw

b) odrzucenie weta prezydenta

c) podpisanie ustawy przez prezydenta

d) przegłosowanie ustawy w senacie.
 

6) Akty normatywne organów ustawodawczych to:

a) konstytucja, ustawa

b) rozporządzenie Prezydenta RP

c) uchwała sejmiku województwa, rozporządzenie wojewody

d) zarządzenie ministra, rozporządzenie prezesa Rady Ministrów.
 

7) Prezydent może rozwiązać Sejm, gdy ten nie uchwali w terminie:

a) regulaminu prac sejmu

b) uchwały o powołaniu komisji śledczej

c) uchwały o wyborze marszałka sejmu

d) ustawy budżetowej.
 

8) Kadencja Prezydenta RP wynosi:

a) 4 lata

b) 5 lat

c) 6 lat

d) 9 lat.
 

9) Organem doradczym Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa państwa jest:

a) Rada Bezpieczeństwa Narodowego

b) Rada Gabinetowa

c) Rada Stanu

d) Trybunał Stanu.
 

10) Które spośród wymienionych zdań jest fałszywe?

a) każdy wyborca dysponuje jednym głosem

b) urzędnicy państwowi oddają głos poza kolejnością

c) każdy wyborca głosuje osobiście

d) głosowanie jest obowiązkowo tajne.
 

11) Budżet państwa jest przyjmowany przez sejm w postaci:

a) dekretu

b) rozporządzenia

c) ustawy

d) zarządzenia.
 

12) Wybory do Sejmu i Senatu RP zarządza:

a) marszałek sejmu

b) marszałek senatu

c) prezes Rady Ministrów

d) Prezydent RP.
 

13) Kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami konstytucji
       sprawuje:

a) Prezydent RP

b) Sejm

c) Senat

d) Zgromadzenie Narodowe.
 

14) Wojewodę powołuje i odwołuje:

a) marszałek województwa

b) minister spraw wewnętrznych i administracji

c) prezes Rady Ministrów

d) sejmik województwa.
 

15) Sejm rozpatruje projekt ustawy w:

a) dwóch czytaniach

b) pięciu czytaniach

c) trzech czytaniach

d) czterech czytaniach.
 

16) W Polsce inicjatywę ustawodawczą mają m.in.:

a) posłowie

b) Sejm

c) senatorowie

d) Zgromadzenie Narodowe.
 

17) Siedzibą Prezydenta RP jest:

a) Belweder w Warszawie

b) Pałac Prezydencki w Warszawie

c) Kancelaria Prezydenta RP w Warszawie

d) Rezydencja Zamek w Wiśle.
 

18) Prezydencki system rządów występuje w:

a) Francji

b) Polsce

c) USA

d) Wielkiej Brytanii.
 

19) Ustawowe zastępstwo prezydenta RP w pierwszej kolejności sprawuje:

a) marszałek sejmu

b) marszałek senatu

c) prezes Rady Ministrów

d) wiceprezydent.
 

20) Prezydium Sejmu stanowią:

a) marszałek i wicemarszałkowie

b) marszałkowie sejmu i senatu

c) marszałek, wicemarszałkowie i przewodniczący komisji sejmowych

d) marszałek, wicemarszałkowie i szef kancelarii sejmu.
 

21) Przedstawicielem rządu w województwie jest:

a) burmistrz

b) marszałek

c) starosta

d) wojewoda.

 

22) Siedzibą prezydenta USA jest:

a) Biały Dom

b) Kreml

c) Pałac Namiestnikowski

d) Wersal.
 

23) Większość spraw sądowych w Polsce jest rozpatrywana przez:

a) arbitraż gospodarczy

b) ławę przysięgłych

c) sądy powszechne

d) sądy wojskowe.
 

24) Naczelną zasadą wymiaru sprawiedliwości jest zasada niezawisłości sędziowskiej, która
       oznacza, że sędzia podlega:

a) Krajowej Radzie Sądownictwa

b) ministrowi sprawiedliwości

c) prezydentowi RP

d) ustawie.
 

25) Najwyżsi urzędnicy państwowi w Polsce ponoszą odpowiedzialność konstytucyjną przed:

a) Najwyższą Izbą Kontroli

b) Sądem Najwyższym

c) Trybunałem Konstytucyjnym

d) Trybunałem Stanu.
 

26) Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa:

a) 4 lata

b) 5 lat

c) 6 lat

d) 9 lat.
 

27) Decyzja administracyjna wydana przez urzędnika gminy może być zaskarżona do:

a) Naczelnego Sądu Administracyjnego

b) Sądu Najwyższego

c) sądu powszechnego właściwego dla siedziby danego urzędu

d) Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 

28) Sędzia w Polsce:

a) może jednocześnie pełnić funkcję prezydenta RP

b) może łączyć stanowisko sędziego z mandatem posła

c) może należeć do partii politycznej

d) nie może należeć do partii politycznej.
 

29) Sędziowie są powoływani w Polsce przez:

a) Ministra sprawiedliwości na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa

b) prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra sprawiedliwości

c) Prezydenta RP na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa

d) Sejm na wniosek Rady Ministrów.
 

30) Naczelnym organem kontroli w Polsce jest:

a) Najwyższa Izba Kontroli

b) Sąd Najwyższy

c) Trybunał Konstytucyjny

d) Trybunał Stanu.