Samorząd Uczniowski

W Krośnie ruszyła już trzecia edycja programu „Lekcja samorządowa”. Projekt, zainicjowany przez Młodzieżową Radę Miasta Krosna, skierowany jest do uczniów krośnieńskich szkół ponadgimnazjalnych. Ma na celu aktywizację młodzieży, włączenie jej w sprawy związane z działalnością samorządu lokalnego, a także zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami mieszkańców oraz kształcenie w młodych ludziach umiejętności rozwiązywania problemów na styku obywatel – urząd.

W Urzędzie Miasta Krosna od ponad 2 lat odbywają się lekcje prowadzone przez szkoły uczestniczące w programie „Lekcja samorządowa”. Radni z Młodzieżowej Rady Miasta, nauczyciele wiedzy o społeczeństwie w szkołach ponadgimnazjalnych oraz pracownicy urzędu stworzyli lokalny program edukacji obywatelskiej koordynowany przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krosna. Każda ze szkół biorących udział w programie raz w roku, w sali obrad Rady Miasta prowadzi dla uczniów z pozostałych szkół jedną lekcję, na którą zapraszani są radni i prezydent miasta. Uczniowie, przygotowując zajęcia, korzystają z materiałów udostępnianych przez urząd, konsultacji pracowników urzędu i radnych, a najciekawsze lekcje otwarte są nagradzane. Zwycięzca edycji otrzymuje Puchar Przechodni Prezydenta Miasta Krosna, a uczniowie z trzech zwycięskich szkół wyjeżdżają na wycieczkę do Warszawy, gdzie m.in. przyglądają się obradom Sejmu RP. A czego dotyczą lekcje samorządowe? Poniżej zamieszczamy tematykę wybranych spotkań z poszczególnych edycji projektu. Może ten pomysł współpracy z samorządem lokalnym zainspiruje i was...

I edycja

 1. Struktura i zadania samorządu terytorialnego.
 2. Co i gdzie załatwiamy w urzędzie gminy – poradnik interesanta.
 3. Samorząd lokalny a polityka państwa.
 4. Zasady i rola stanowienia przepisów prawa miejscowego.
 5. Strategia rozwoju miasta Krosna na najbliższe lata.
 6. Małe ojczyzny i ich wpływ na samorząd terytorialny.
 7. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego.
 8. Kto jest kim w urzędzie i za co odpowiada? Wójt, burmistrz, prezydent.

II edycja

 1. Wykorzystanie środków unijnych przeznaczonych na rozwój miasta i regionu.
 2. Mniejszości narodowe a samorząd lokalny – rola samorządu jako gwaranta praw mniejszości do zachowania własnych tradycji kulturowych.
 3. Samorządowe pieniądze – finanse gminy.
 4. Historia samorządu w Polsce i Europie.
 5. Struktura samorządu terytorialnego w Polsce.
 6. Gmina jako mała ojczyzna.
 7. Partnerstwo – współpraca międzynarodowa na szczeblu samorządowym.
 8. Rola samorządów w procesie integracji społeczności lokalnych.
 9. Problem ubóstwa i bezrobocia na terenie miasta Krosna.

III edycja

 1. Przestępczość wśród nieletnich i patologie społeczne w Krośnie.
 2. Perspektywy rozwoju miasta Krosna.
 3. Krosno – miasto bez barier? Sytuacja osób niepełnosprawnych.
 4. Media lokalne i ich znaczenie dla rozwoju samorządu lokalnego.
 5. Tradycje samorządowe miasta Krosna.
 6. Promocja miasta Krosna w regionie i w kraju.
 7. Rola samorządu w promocji regionu – tworzenie marki regionalnej.
 8. Inicjatywy kulturalne samorządu krośnieńskiego.
 9. Ekologia i działalność na rzecz ochrony środowiska.
Wybierz kategorie: