Sprawdź swoją wiedzę na temat demokracji i rozwiąż nasze ćwiczenie. Zakreśl prawidłowe odpowiedzi.

1. Agora, pojęcie związane z demokracją w starożytnych Atenach, oznacza:

a. plac-rynek, gdzie gromadzili się obywatele, by dyskutować o sprawach publicznych i wspólnie podejmować decyzje

b. własność ziemską

c. naczynie, do którego wrzucano losy podczas wyborów urzędników

 

2. Kobiety w starożytnych demokracjach:

a. miały prawo głosu

b. nie miały prawa głosu

c. mogły głosować, ale po wyjściu za mąż

 

3. Pojęcie rządy prawa oznacza, że:

a. raz ustanowionego prawa nigdy nie można zmieniać

b. ugrupowania lewicowe nie powinny być dopuszczane do rządów

c. władza musi działać w granicach prawa

 

4. Wielka Karta Swobód (Magna Charta Libertatum) z 1215 r. dawała:

a. nowe uprawnienia królowi

b. przywileje baronom, duchowieństwu i mieszczaństwu oraz potwierdzała prawo oporu wobec króla

c. swobody ekonomiczne poddanym chłopom

 

5. Ustrój demokracji szlacheckiej w Polsce XVI i XVII wieku zakładał:

a. pełną równość i uczestnictwo w rządzeniu państwem wszystkich członków stanu szlacheckiego

b. uczestnictwo w rządzeniu państwem wszystkich stanów

c. ograniczenie władzy królewskiej na rzecz Senatu

 

6. Wolność, równość i braterstwo to hasło:

a. ruchu egzekucji praw polskiej szlachty w XVI wieku

b. rewolucji francuskiej 1789 - 99

c. walk o niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

 

7. Stany Zjednoczone Ameryki zgodnie z konstytucją z 1787 r. zostały:

a. kolonią brytyjską

b. republiką federalną

c. monarchią konstytucyjną

 

8. Sufrażystki to:

a. kobiety walczące o prawa wyborcze i równouprawnienie w II poł. XIX i na pocz. XX wieku, głównie w Wielkiej Brytanii i USA

b. ruch kobiet walczący o prawa robotników w Wielkiej Brytanii w I poł. XIX wieku

c. kobiety związane z francuską awangardą artystyczną w końcu XIX wieku

 

9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka to:

a. dokument uchwalony przez konstytuantę w czasie rewolucji francuskiej w 1789 r.

b. dokument uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1948 r.

c. dokument stwierdzający utworzenie Stanów Zjednoczonych uchwalony w 1776 r.

 

Prezentowane ćwiczenie pochodzi ze zbioru „KOSS podstawowy. Zeszyt ćwiczeń”, wydanie 2015.