Przewodnik obywatelski. Program nauczania wiedzy o społeczeństwie w liceum i techniku - zakres podstawowy
       Opracowanie: Alicja Pacewicz
       Wyd. 1, s. 48, opr. miękka, 17,6x25,0 cm, ISBN: 978-83-66150-36-2
       Do pobrania w formacie PDF  

Program przeznaczony jest do nauczania wiedzy o społeczeństwie w zakresie kształcenia podstawowego w czteroletnim liceum ogólnokształcącym i pięcioletnim technikum. Może być realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo przez dwa lata. Został opracowany zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz szkoły branżowej II stopnia zawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 467).  

Mamy nadzieję, że nasz program stanie się dla młodych ludzi prawdziwym przewodnikiem, który ich nauczy, jak poruszać się w demokratycznym państwie prawnym. Nie wystarczy wiedzieć, jak działać i co robić, jeśli nie wiemy, dlaczego należy to robić. Właśnie wychowawczy aspekt programu jest szczególnie istotny – należy kreować i rozwijać takie nastawienia moralne i życiowe, w których aktywność obywatelska i prospołeczna jest pozytywnie wartościowana i stanowi realną przeciwwagę dla indywidualizmu i pustego konsumpcjonizmu. 

Co wyróżnia nasz program edukacji obywatelskiej od innych? Budowanie w młodych ludziach wiedzy i umiejętności, w tym:

  • zaangażowania – przekonania, jak ważne jest aktywne, systematyczne i krytyczne uczestnictwo w życiu publicznym – w szkole, społeczności lokalnej, swojego regionu, ale także w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym;
  • odpowiedzialności – wyposażanie w wiedzę i umiejętności potrzebne, aby udział w życiu publicznym był konstruktywny – uczniowie muszą być zdolni do zrozumienia toczonych sporów politycznych i publicystycznych, do samodzielnej ich oceny i formułowania własnej opinii w ważnych sprawach publicznych;
  • współpracy i sprawczości – rozwijanie umiejętności ważnych w życiu publicznym: rozpoznawania problemów, zdobywania informacji, wyrażania swojej opinii, dyskutowania, współdziałania z innymi, samoorganizacji, realizacji różnego rodzaju przedsięwzięć obywatelskich, wywierania wpływu na decyzje władz różnych szczebli;
  • szacunku dla innych i prawa – umożliwianie uzyskania wiedzy na temat wolności i praw jednostki, sposobów korzystania z nich oraz procedur ich ochrony; wyposażanie w praktyczną wiedzę prawną oraz umiejętności korzystania na co dzień z podstawowych procedur prawnych;
  • sprawiedliwości społecznej – rozwijanie świadomości różnic społecznych, ekonomicznych i kulturowych oraz ich konsekwencji dla życia publicznego; wspieranie osób potrzebujących oraz budowanie komunikacji międzykulturowej.

 

Informacje dodatkowe

Program nauczania Przewodnik obywatelski powstał na podstawie Przewodnika młodego obywatela. Edukacja prawna i  obywatelska, którego autorami byli:  Grażyna Czertwertyńska, Tomasz Merta, Alicja Pacewicz, Jacek Strzemieczny, Artur Wołek.

Program jest również pod wieloma względami kontynuacją programu do szkoły podstawowej KOSS (Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej), który funkcjonuje w polskich szkołach nieprzerwanie od 25 lat i cieszy się uznaniem nauczycieli i uczniów.

Programowi nauczania towarzyszy podręcznik, Przewodnik obywatelski. Wiedza o społeczeństwie w liceum i technikum – zakres podstawowy. Część pierwsza podręcznika została dopuszczona do użytku szkolnego i wpisana do wykazu podręczników (nr dopuszczenia: 1031/1/2019), natomiast część druga ukaże się w 2020 roku.