Ocenianie jest istotną częścią procesu edukacyjnego. Zapoznaj się z kryteriami oceniania, jakie stosuje na swoich lekcjach nauczycielka jednej z warszawskich szkół.
 

OCENIANIE MA NA CELU:

 • informować uczniów o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych
 • pomóc uczniom w samodzielnym planowaniu rozwoju intelektualnego
 • motywować do dalszej pracy
 • informować rodziców o postępach ucznia
 • umożliwić nauczycielowi taka organizację pracy i dobór metod, by wyniki pracy uczniów były coraz lepsze.
   

CO BĘDĘ OCENIAŁA NA ZAJĘCIACH KOSS?

1. Wiedzę merytoryczną (35-45 %)

 • sprawdziany
 • kartkówki
 • prace pisemne (eseje, artykuły, komentarze itp.)
 • wypowiedzi ustne (np. merytoryczny udział w dyskusji, panelu)
 • portfolio, prezentacje, referaty (merytoryczny wkład).

2. Umiejętności kluczowe dla edukacji obywatelskiej (25-40%)

 • dyskusje i debaty klasowe
 • symulacje i inscenizacje
 • poszukiwanie i analiza informacji
 • pisanie listów, petycji
 • portfolio (sposób organizacji)
 • działania na rzecz szkoły, społeczności lokalnej.

3. Sposób uczestniczenia w zajęciach (25-35%)

 • stopień przygotowania do lekcji
 • odrabianie prac domowych
 • poziom zaangażowania w pracę podczas lekcji (udział w dyskusjach, zgłaszanie własnych pomysłów i tematów)
 • sposób komunikowania się i współpracy z kolegami podczas wykonywania prac zespołowych.

4. Aktywność ucznia poza zajęciami (5-10%)

 • Wszystkie dodatkowe prace wykonywane w czasie pozaszkolnym, dobrowolne działania na rzecz innych, (np. udział w Klubie Wolontariusza, zaangażowanie w sprawy Forum), udział w konkursach wiedzy o społeczeństwie.
   

JAK BĘDĘ OCENIAŁA NA ZAJĘCIACH KOSS? 

1. Sprawdziany

50 - 55%     2                           50 – 60%     2

56 - 60%     2+                         60 – 70%     3

61 – 65%    3-                          70 – 80%     4

66 – 70%    3                           80 – 90%     5

71 – 75%    3+                         90 – 100%   6

76 – 80%    4-

81 – 85%    4

86 – 90%    4+

91 – 95%    5-

96 – 100%  5

2. Kartkówki i pracę na lekcji

 • kartkówki: stopień lub komentarz wg podanych kryteriów oceniania pracy lub „+” i „–”
 • praca na lekcji: „+” i „–” ( cztery „+” to 5, cztery „-” 1)

3. Prace domowe i pracę na lekcji

 • stopień lub komentarz wg podanych kryteriów oceniania pracy lub „+” i „–”

4. Prace dodatkowe

 • stopień lub komentarz wg podanych kryteriów oceniania pracy lub „+” i „–”


CO I JAK MOŻNA POPRAWIAĆ?  

1. Sprawdziany

 • Poprawiamy tylko raz, w terminie ustalonym z nauczycielem.
 • Nie można poprawiać sprawdzianów odebranych za ściąganie.
 • Za próbę porozumiewania się jedna ocena niżej, przy następnych – odebranie pracy.
 • Nieusprawiedliwiona nieobecność na sprawdzianie skutkuje oceną niedostateczną.
 • Wyniki poprawy:

1-5=4-        2-5=4        3-5=4+           4-5=5

1-4=3         2-4=3+      3-4=4-            4-3=4-

1-3=2         2-3=3-       3-2=3-            4-2=3+

1-2=2-        2-1=2-       3-1=2             4-1=3

2. Prace domowe

 • Prace domowe przyniesione tydzień po terminie - jedna ocena niżej, powyżej tygodnia – ocena niedostateczna. Zasady poprawy uzgodnione z nauczycielem.

3. Inne

 • Ocena semestralna i roczna wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.
 • Ocenę celującą może uzyskać uczeń, który otrzymał ocenę bardzo dobrą na semestr/koniec roku i wykazał się dodatkowym, wykraczającym poza wymagania programowe wkładem pracy i osiągnięciami np. udział w olimpiadach, konkursach, projektach, panelach.

UWAGA!

Podczas zajęć KOSS nie będę oceniała poglądów uczniów i ich przekonań, stosunku do wydarzeń, zjawisk czy procesów społecznych. Mogę jednak wyrazić swoja opinię lub udzielić informacji zwrotnej przede wszystkim, gdy głoszone przez ucznia poglądy są sprzeczne z prawem lub osiągnięciami nauki. Także wtedy, gdy sposób prezentowania własnych przekonań godzić będzie w honor drugiej osoby.

Sylwia Żmijewska - Kwiręg