WYBIERZ ĆWICZENIE  PRAWICA, LEWICA, CENTRUM  PARTYJNY QUIZ  CZTERY PARTIE  KORUPCJA I JEJ RODZAJE  Z ŻYCIA WZIĘTE  KTO TO POWIEDZIAŁ, CZYLI SKRZYDLATE SŁOWA 2 


PRAWICA, LEWICA, CENTRUM

Podzielcie się na trzy lub sześć kilkuosobowych zespołów. Każdy z nich niech dodatkowo zajrzy do słowniczka na końcu książki i przeczyta stamtąd hasła: prawica, lewica i centrum. Wyobraźcie sobie, że jesteście członkami jednej z tych partii, i ułóżcie jej program oraz slogan, który mógłby zostać wykorzystany w kampanii poprzedzającej wybory do parlamentu w państwie X. Hasło musi oczywiście nawiązywać do haseł - odpowiednio - prawicowych, lewicowych i centrowych.


 PARTYJNY QUIZ 

Pracując w parach, ułóżcie sześć pytań do quizu sprawdzającego wiedzę na temat partii politycznych. Wykorzystajcie informacje zawarte w tej lekcji, odpowiednie hasła ze słowniczka zamieszczonego na końcu podręcznika oraz wszystko, co wiecie na ten temat z telewizji i gazet. Trzy zadania powinny dotyczyć systemów partyjnych na świecie, a trzy pozostałe – partii w Polsce. Zapiszcie je poniżej, zostawiając pod każdym pytaniem miejsce na odpowiedź. Wymieńcie się z inną parą zeszytami ćwiczeń i spróbujcie odpowiedzieć na pytania przez nią przygotowane. Jeśli nie potraficie na jakieś odpowiedzieć – poproście o pomoc autorów.


CZTERY PARTIE

Oto nazwy czterech partii startujących w wyborach parlamentarnych w państwie X i fragmenty ich ulotek wyborczych. Dopasuj nazwy do tekstów ulotek i połącz je liniami. Obok nazw partii napisz, jakie zdjęcia mogłyby znaleźć się na ich ulotkach i plakatach.

A. Naszym głównym celem jest zapewnienie radykalnej poprawy warunków życia ludzi najuboższych i bezrobotnych.

B. Uważamy, że nadszedł czas na twardą obronę naszych interesów przed agresywnymi poczynaniami naszych sąsiadów.

C. Nad światem wisi widmo zagłady. Ludzie zapomnieli, że są odpowiedzialni za świat, w którym żyją, i że innego mieć nie będą.

D. Wierzymy, że podstawą wzrostu gospodarczego i powszechnego dobrobytu są wolny rynek bez ingerencji państwa i niskie podatki.

  1. Narodowy Związek Jedności
  2. Unia Liberałów
  3. Partia Ludzi Pracy
  4. Zielona Demokracja

KORUPCJA I JEJ RODZAJE


Czy wiesz, że…

Słowo „korupcja”  pochodzi od łacińskiego wyrazu corrumpere oznaczającego psuć, niszczyć, marnować.


Indeks Percepcji Korupcji 2021

Transparency International opublikowało najnowszą edycję Indeksu Percepcji Korupcji 2021. Tym razem badaniem objętych zostało 180 państw. Zobacz więcej

Jedną z bolączek współczesnej demokracji konstytucyjnej jest z pewnością korupcja, gdyż wywiera niszczący wpływ na wiele dziedzin życia. Poznaj jej rodzaje.

Korupcja administracyjna. Jest ona związana ze świadczeniem pozaekonomicznych usług w zakresie oświaty, służby zdrowia, opieki społecznej. Występuje ono w różnych działach administracji publicznej. Przykładami tego typu korupcji mogą być: wpływanie na treść decyzji administracyjnej, przyznanie kredytu, legalizacja pojazdów, wydawanie uprawnień i zdawanie egzaminów państwowych.

Korupcja wyborcza. Ma miejsce wówczas, gdy zachodzi przekupstwo i sprzedajność w związku z wyborami do władz publicznych i ma na celu wywarcie wpływu na sposób głosowania.

Korupcja samorządowa. Jest to oferowanie stanowisk i korzyści dla polityków lub urzędników w sektorze powiązanym z gospodarką komunalną i usługami na rzecz miast i gmin. Ten rodzaj korupcji jest bardzo rozpowszechniony w związku z faktem, iż większość spraw związanych z realizacją inwestycji czy obsługą mieszkańców jest załatwiana na szczeblu lokalnym.

Korupcja w zakresie zamówień publicznych. Jest tym rodzajem, który jest najszerzej opisany. Korupcja ta polega na oferowaniu korzyści urzędnikom w zamian za uzyskanie zlecenia lub zamówienia. Korupcja w zakresie zamówień publicznych jest bardzo zróżnicowana i może dotyczyć różnych faz procesu realizacji zamówienia publicznego.

Korupcja w zakresie zamówień prywatnych. Jak okazało się korupcja występuje również w kontaktach pomiędzy firmami prywatnymi. Dotyczy to zwłaszcza nieuczciwości w służbach zaopatrzenia lub zakupów, które często uzależniają zakup towaru od dostawcy, od uzyskania od niego osobistych korzyści. Sytuacje tego typu są bardzo częste np.: w sieciach supermarketów.


Rys. Piotr Rychel


 Z ŻYCIA WZIĘTE

Podzielcie się na 4-5-osobowe grupy i zastanówcie się, w których z poniższych przypadków doszło do korupcji. Każdy przypadek oznaczcie odpowiednią literą: K – gdy uznacie, że macie do czynienia z korupcją; N – kiedy jesteście pewni, że nie doszło do korupcji; ? – jeśli macie wątpliwości, jak ocenić daną sytuację.

  1. Janek powiedział, konduktorowi w pociągu, że nie zdążył kupić biletu w kasie. Konduktor zaproponował, że weźmie od niego za przejazd tylko połowę ceny, ale bez wypisywania biletu.
  2. Firma „Jasna przyszłość”, uczestnicząca w przetargu na budowę szkoły, ofiarowała członkom komisji przetargowej telefony komórkowe. Jak wyjaśniła, chciała ułatwić im pracę.
  3. Gdy Hanka R. nie zdała egzaminu na prawo jazdy, instruktor powiedział jej, że za niewygórowaną opłatą może uzyskać prawo jazdy bez konieczności powtórnego zdawania egzaminu.
  4. Na zakończenie roku szkolnego klasa II b ofiarowała swej wychowawczyni ogromy bukiet kwiatów.
  5. Matka Barbary C. znalazła się w szpitalu. Córka, prosząc pielęgniarkę, by w czasie swojego dyżuru szczególnie troskliwie zajęła się matką, wręczyła jej 300 złotych.
  6. Dyrektorem muzeum regionalnego w mieście Y został siostrzeniec marszałka sejmiku wojewódzkiego.

Porównajcie odpowiedzi, jakich udzieliły poszczególne grupy. Które z analizowanych sytuacji wzbudziły największe kontrowersje? Co łączy wszystkie te przypadki, które uznaliście za przejawy korupcji?


 KTO TO POWIEDZIAŁ, CZYLI SKRZYDLATE SŁOWA 2

Warto od razu się zastrzec, że podane tu powiedzenia są w stu procentach autentyczne i mają ścisły związek z naszą najnowszą historią. Wielu znanych polskich polityków zaistniało po 1989 roku w polityce lub świadomości odbiorców dzięki kilku wypowiedzianym słowom, które, szybko podchwycone przez media, dały im dużą popularność. Część z tych „skrzydlatych słów” na stałe przeniknęło do języka polskiego, a nawet stało się symbolami politycznymi. Dziś jeszcze są przekazywane z ust do ust, lecz często bez znajomości, kto je wypowiedział. Biorąc więc pod uwagę to zastrzeżenie, czy wiecie, kto powiedział…?

Rozwiąż quiz

 Zobacz także:

Quiz Skrzydlate słowa

 

Kategoria lekcji: